Salg af andel

Meddelelse fra bestyrelsen om handel med andele


I henhold til vedtægterne for Andelsboligforeningen Vennemindevej 18 mfl. kan en andelshaver frit sælge sin andel. Bestyrelsen er oftest ikke meget indblandet i en salgssituation. 

– Bestyrelsen anviser en vurderingsmand (se under ‘håndværkere’), som foretager en opgørelse af andelsværdien samt fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre i overensstem­melse med lovgivningens regler herom. 

– Alle administrative forhold foretages af foreningens administrator, herunder samtlige pengeoverførsler mellem køber og sælger. 

I en salgssituation skriver både køber og sælger under på en overdragelsesaftale. I overdragelsesaftalen underskriver køber at have modtaget og gennemlæst bl.a. Andelsboliglovens regler om at der i forbindelse med overdragelsen af andelen udelukkende er betalt den i aftalen anførte overdragelses sum. 

I henhold til loven må der ikke være såkaldte ”penge under bordet” eller andre pengemellemværender mellem køber og sælger – og hvis dette sker – står det alle parter frit for, at anmelde dette til politiet. 

Bestyrelsen tager kraftig afstand fra ”penge under bordet” mellem sælger og køber og anmoder om at lovens regler følges. 

Henvendelser til bestyrelsen om ”penge under bordet” vil blive henvist til andelsboligforeningens administrator, der om nødvendigt vil inddrage vores advokat. 

Husk nu:
1) Der skal være udfærdiget vurderingsrapport ved en af bestyrelsen godkendt vurderingsmand inden man sætter sin lejlighed til salg. Herudover skal der udarbejdes EL- og VVS rapport. Alt skal deles med administrator.

2) Evt. tilbagehold pga. mangler i vurderingsrapporten kan sælger nå at udføre inden overtagelsesdagen. Er manglerne ikke udført inden overtagelsesdagen, tilfalder beløbet køber.

Vejledning i handel med andele i AB Vennemindvej 18 m.fl.


En andelshaver der ønsker at sælge sin lejlighed skal gøre følgende:

Hvis du som sælger IKKE har fundet en køber til andelslejligheden – start med punkt 1.

Hvis du som sælger SELV har fundet en køber til andelslejligheden – start med punkt 2.

 1. Sælger skal kontakte bestyrelsen, der har ansvaret for ventelisten (pt. ikke i brug, interne handler skal i stedet ske via vores facebook gruppe). Bestyrelsen finder herefter, såfremt det er muligt, en køber fra ventelisten og skaber kontakt mellem køber og sælger. 
 2. Sælger skal kontakte vurderingsmand (se under ‘håndværkere), og koordinerer med denne og køber et tidspunkt for besigtigelse af lejligheden. I besigtigelsen skal følgende deltage: Vurderingsmand som uvildig på bestyrelsens vegne, sælger samt køber. Besigtigelsen skal afholdes senest 6 uger før overtagelsesdagen. Det er en god ide at aflæse alle målere ved denne lejlighed, se punkt 15. 
 3. Vurderingsmanden (se under ‘håndværkere) udarbejder vurdering, der fremsendes til sælger, køber og ejendomsadministrationen inden en uge.
 4. Sælger skal, senest 1 måned før overtagelsesdagen, til brug for udarbejdelse af dokumenter informere ejendomsadministrationen om:

  • Sælgers kommende adresse.
  • Sælgers telefonnummer (se punkt 8).
  • Købers / købernes fulde navne og cpr. nr.
  • Købers / købernes nuværende adresse.
  • Samt fremsende andelsbeviset til ejendomsadministrationen.
 5. Ejendomsadministrationen udarbejder på grundlag af vurderingsrapporten fra Vurderingmanden samt informationerne fra sælger en overdragelsesaftale i 3 eksemplarer og boligaftale i 2 eksemplarer. Overdragelsesaftalerne fremsendes til bestyrelsen inden en uge.
 6. Bestyrelsen underskriver overdragelsesaftalerne, og afleverer dem i sælgers lejlighed. Herefter underskrives dokumenterne af køber og sælger, der indsender alle dokumenter til ejendomsadministrationen.
 7. Køber indbetaler købsprovenuet til ejendomsadministrationen, hvilket skal ske sneest 14 dage før overtagelsesdatoen.
 8. Sælger og køber aftaler selv overdragelse af nøgler.
 9. Køber kan herefter flytte ind.
 10. Når alle dokumenter samt indbetaling fra køber er på plads, fremsender Ejendomsadministrationen andelsbevis til køber.
 11. Køber har de første 14 dage mulighed for at gøre indsigelser mod fejl og mangler. Herunder manglende tømning af lofts- og kælderrum. Ejendomsadministrationen skal i så fald kontaktes skriftlig. De kælderrum der i øjeblikket anvendes af beboere, skal tømmes og nøglerne afleveres til bestyrelsen.
 12. Såfremt der ikke er gjort indsigelser, udbetaler ejendomsadministrationen salgsprovenuet til sælger, og fremsender kopi af overdragelsesaftalen.
 13. Ejendomsadministrationen arkiverer kopi af overdragelsesaftalen, andelsbeviset og boligaftalen.
 14. Køber skal selv kontakte Sesam Låse Service Aps. for fremstilling af navneskilt til dørtelefonen samt evt. ekstra hovednøgler. Køber skal selv betale for nøgler og navneskilt.
 15. Husk at aflæse alle målere på vand, varme, el og gas

Hvis du har spørgsmål kan ejendomsadministrationen kontaktes. Se i øvrigt vedtægter.