Husorden

HUSORDEN AB Vennemindevej 18 m.fl.                                   August 2006


Affaldscontainere

Affaldscontainerne må udelukkende anvendes til køkkenaffald og lignende. Affaldscontainerne i gården er fælles med gårdens øvrige beboere og administreres af Gårdlauget. Der må ikke fyldes mere i containerne, end at låget efterfølgende kan lukkes helt til, ellers tømmer renovationsselskabet ikke containerne uden ekstrabetaling. Papkasser, kartoner, dunke og lignende skal adskilles eller sammenpresses for at begrænse pladsforbruget. Miljøfarligt affald (maling, batterier, medicin, lim, spraydåser o.l.) må ikke henkastes i de opstillede containere i gården.

Bagtrapper

Bagtrapperne fungerer som flugtvej i tilfælde af brand og må derfor ikke anvendes til opbevaring. For at undgå lugtgener og rotter må affald heller ikke henstilles på bagtrappen. Effekter på bagtrapperne vil blive fjernet uden varsel og for beboerens regning. Dørene mod gården må i sommerperioden gerne stå åbne, men skal generelt lukkes kl. 20.00, eller når ”sidste mand” forlader gården.

Fortrapper

Fortrapperne må ikke anvendes til opbevaring. Indgangspartiet må dog anvendes til henstilling af barnevogne og handicap hjælpemidler i det omfang, effekterne anvendes. Effekterne må ikke hindre fri passage. Øvrige effekter vil blive fjernet uden varsel og for beboerens regning.

Fællesarealer

Finder forurening eller beskadigelse sted af trapper, gange, murværk, gårdareal o.l. skal den ansvarlige straks foretage rengøring og/eller reparation. Fodring af dyr på ejendommens område – også på altaner og fra vinduer – er ikke tilladt.

Gården/grønne arealer

Gården administreres af et gårdlaug bestående af 5 foreninger. Regler for gården bestemmes af Gårdlauget.

Lofter

Alle lejligheder har fået tildelt et loftsrum. Opbevaring uden for eget loftsrum er ikke tilladt med undtagelse af tørring af tøj. Øvrige effekter vil blive fjernet uden varsel og for beboerens regning. Døre til lofterne skal holdes aflåst af hensyn til risikoen for indbrud og adgang via lofterne. Vinduerne må åbnes i forbindelse med tørring af tøj, men skal efterfølgende lukkes for at undgå vandskader.

Kældre

Opbevaring i kældrene er ikke tilladt med undtagelse af tørring af tøj og opbevaring af cykler m.v. i cykelkældrene. Øvrige effekter vil blive fjernet uden varsel og for beboerens regning. Døre til kældrene skal holdes aflåst af hensyn til risikoen for indbrud. Vinduerne må åbnes i forbindelse med tørring af tøj, men skal efterfølgende lukkes for at undgå vandskader.

Navneskilte

Det påhviler den enkelte andelshaver at sørge for korrekt navneskilt på dørtelefonen ved gaden. Skiltet skal udfærdiges i foreningens standard og der må ikke klæbes papirsedler m.v. på dørtelefonerne.

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr i foreningen, så længe disse ikke er til gene for de øvrige beboere. Husdyr må ikke medtages i gården.

Storskrald

Affald bortset fra køkkenaffald og lignende betegnes som storskrald. Storskrald skal placeres i storskraldsrummet. Storskraldsrummet er placeret i den ende af gården, der vender mod Jagtvej. Nøgle til storskraldsrummet skal ved salg af andel overdrages til køber.

Støj

Musikafspilning må generelt ikke genere de øvrige beboere og skal ophøre senest kl. 23.00. Ved festlige lejligheder er det god kutyme at opsætte sedler i både egen opgang og nabo opgange i god tid før arrangementet afholdes med angivelse af forventet afslutning. Håndværksarbejder af enhver art – herunder opsætning af løsøre, brug af boremaskine eller anvendelse af andet støjende værktøj – må ikke finde sted på hverdage i tiden kl. 20.00-07.00, samt weekender og helligdage i tidsrummet kl. 20.00-09.00.

Overtrædelser af husordenen bedes i første omgang meddelt administrator mundtligt. Skriftlige klager vil blive behandlet efter andelsboligforeningens vedtægter og evt. lejelovens regler.